I.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. DESEO Polska Sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych. Postanowienia Polityki Prywatności DESEO Polska sp. z o.o. są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest: DESEO Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, KRS 0000496979, NIP (VAT) (PL) 5213665401, REGON 147082610.
 3. Podmiotem przetwarzającym w rozumieniu RODO, tj. przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej w myśl art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie danych osobowych zbieranych przy składaniu zamówień kierowanych za pomocą sklepu internetowego DESEO Polska sp. z o.o. pod adresem www.deseopatisserie.com/sklep jest ZENBOX Sp. z o.o., adres siedziby: Częstochowa (42-200), Dąbrowskiego 7, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony dla m.st. Częstochowy pod numerem KRS: 0000414281, NIP: 9492191021, REGON: 242888558.
 4. DESEO Polska sp. z o.o. będzie zbierać następujące dane osobowe dla realizacji zamówienia: imię i nazwisko, dane firmy, w której dana osoba fizyczna jest zatrudniona/z którą współpracuje w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia (NIP, nazwa firmy, adres firmy), adres e-mail oraz numery telefonów i adres dostawy, zaś w przypadku danych osobowych zbieranych dla celów marketingowych, są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 5. DESEO Polska sp. z o.o. oświadcza, iż zbierane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty, od osoby, której dane dotyczą.
 6. Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym DESEO Polska sp. z o.o. na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez DESEO Polska sp. z o.o. dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez DESEO Polska sp. z o.o. będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, w okresie obowiązywania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO).
 7. W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem DESEO Polska sp. z o.o. i/lub roszczeń DESEO Polska sp. z o.o. względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w DESEO Polska sp. z o.o., której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DESEO Polska sp. z o.o., tj. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania – Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes DESEO Polska sp. z o.o. (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw DESEO Polska sp. z o.o. Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z DESEO Polska sp. z o.o., jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez DESEO Polska sp. z o.o.
 8. DESEO Polska sp. z o.o. dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując DESEO Polska sp. z o.o. dane osobowe, każda osoba ma prawo do:
  a) żądania od DESEO Polska sp. z o.o. dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu DESEO Polska sp. z o.o. są niedokładne lub niekompletne), (jeśli przetwarzanie danych osobowych opierało się na podstawie Państwa zgody, np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a DESEO Polska sp. z o.o. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów DESEO Polska sp. z o.o., z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
  – jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający DESEO Polska sp. z o.o. sprawdzić prawidłowość tych danych;
  – jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  – jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;
  – jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.
  b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.
 9. Może Pan/Pani skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniej
  dyspozycji w siedzibie DESEO Polska sp. z o.o. (ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, a w przypadku cofnięcia zgody za pomocą specjalnych formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych.
 10. DESEO Polska sp. z o.o. w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Panu/ Pani informacji o działaniach podjętych w związku z Pana/Pani żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pana/Pani żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
 11. W celu realizacji Pana/Pani żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pana/ Pani tożsamości, aby Pana/Pani dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 12. Jeżeli Pana/Pani żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, DESEO Polska sp. z o.o. może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 13. Powyższe uprawnienia przysługują również w przypadku, jeżeli DESEO Polska sp. z o.o. planować będzie dalej przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Wówczas przed takim dalszym przetwarzaniem DESEO Polska sp. z o.o. informuje osobę, której dane dotyczą,̨ o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o przysługujących jej uprawnieniach.
 14. W celu realizowania działań marketingowych DESEO Polska sp. z o.o. wykorzystuje profilowanie oferowane przez portale społecznościowe, abyście Państwo dostawali informację handlową od DESEO Polska sp. z o.o. dostosowaną do Państwa potrzeb i preferencji. W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe nie będą profilowane.
 15. Wszelkie dane osobowe zbierane przez DESEO Polska sp. z o.o. będą uzyskiwane dobrowolnie i za zgodą osoby, której dotyczą, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Każda zgoda udzielona zostanie w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. DESEO Polska sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących osób odwiedzających stronę internetową oraz do niewykorzystywania ich w żadnej ogólnie dostępnej bazie danych ani do celów marketingowych w stosunku do podmiotów trzecich.
 16. DESEO Polska sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiedni bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy pomocy odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych


II. POLITYKA COOKIES

 1. Szczegółowa Polityka Cookies znajduje się na stronie www.deseopatisserie.com/sklep pod zakładką: POLITYKA COOKIES. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę komputera na twardym dysku komputera. Strony internetowe www.deseopatisserie.com/sklep należące do DESEO Polska sp. z o.o. używają technologii cookies. Cookies są wykorzystywane przez strony internetowe www.deseopatisserie.com/sklep w celu spersonalizowania treści. Ich rolą jest poprawa działania strony internetowej, nie udostępniamy informacji pozyskanych przy użyciu tej technologii podmiotom trzecim. Użytkownik odwiedzający stronę internetową zawsze może aktywować bądź dezaktywować cookies, co jednak może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej.

III. POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. DESEO Polska sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej: www.deseopatisserie.com/sklep i posiada pełnię praw autorskich do wyżej wymienionej strony internetowej. (Copyright © DESEO Polska 2018 | Wszelkie prawa zastrzeżone.)
 2. Postanowienia Polityki Prywatności DESEO Polska sp. z o.o. obowiązują każdego użytkownika odwiedzającego lub/i korzystającego z wyżej wymienionej strony internetowej.
 3. DESEO Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków w stosunku do osób trzecich. Są one zarządzane tylko i wyłącznie przez swoich operatorów lub swoich administratorów.
 4. Strona internetowa www.deseopatisserie.com/sklep będzie promowana w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Snapchat i inne). Każdy użytkownik strony korzystając z aplikacji mediów społecznościowych, plug-ins, przycisków ‘Lubię’/’Nie lubię’ oraz z innych powiązanych z nią funkcji udostępnianych przez media społecznościowe wyraża zgodę na ich ‘Warunki korzystania z serwisu’ oraz ‘Politykę prywatności’. DESEO Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania mediów społecznościowych, w tym zastosowane przez nie profilowanie.
 5. Postanowienia Polityki Prywatności DESEO Polska sp. z o.o. mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez DESEO Polska sp. z o.o. w dowolnym momencie. DESEO Polska sp. z o.o. posiada pełnię praw autorskich do stron internetowych www.deseopatisserie.com/sklep . Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.deseopatisserie.com/sklep , w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie. Jeżeli odwiedzający stronę internetową nie wyraża zgody na wyżej wymienione postanowienia, powinien natychmiast opuścić stronę internetową.
 6. Kontakt: sklep@deseopatisserie.com